MotorInfo

Moravské Budějovice - naděje i pro ostatní silniční projekty OPD

29.7.2011 18:50
Moravské Budějovice - naděje i pro ostatní silniční projekty OPD

V minulých dnech Ministerstvo dopravy dosáhlo schválení velkého silničního projektu „Silnice I/38 Moravské Budějovice – obchvat“.

Projednávání této silniční stavby s Evropskou komisí trvalo déle než rok a vyžadovalo ze strany České republiky mnoho úsilí. Projekt bude z velké části financován z evropských fondů.

Projekt Operačního programu Doprava s názvem „Silnice I/38 Moravské Budějovice – obchvat“ je prvním velkým odsouhlaseným silničním projektem z  16 žádostí, o jejichž schválení Česká republika v programovém období 2007 – 2013 usiluje. Příčinou průtahů ve schvalovacím řízení je zejména důraz DG ENV (ředitelství EK odpovědné za otázku životního prostředí) na rozsah a podrobnost informací o vlivech na životní prostředí a zapojení veřejnosti do schvalovacích procesů. Jednání o schválení zároveň komplikovala trvající nedůvěra EK v úplný soulad českého právního řádu se současnou legislativou EU.

„Mohlo by se zdát, že jeden schválený silniční projekt z šestnácti je v polovině programového období málo. Je ale potřeba si uvědomit, že schvalovací proces velmi komplikovala chybně transponovaná legislativa v oblasti životního prostředí. Překonání tohoto problému považuji za zásadní úspěch“, komentoval 1. náměstek ministra dopravy Lukáš Hampl.

Schválení obchvatu Moravských Budějovic předcházelo množství komplikací, které musely být ze strany ministerstva řešeny ve spolupráci jak s předkladatelem projektu, Ředitelstvím silnic a dálnic, tak i s Ministerstvem životního prostředí. Kromě stížností a žalob nevládních organizací padl i rozsudek ESD ve věci nesprávné transpozice směrnice EIA (studie o vlivu na životní prostředí) v České republice. V důsledku těchto skutečností DG ENV stále zvyšovalo požadavky na informace z oblasti životního prostředí uváděné v projektové žádosti. Rovněž zde panovala nedůvěra k posuzovacím a povolovacím procesům v ČR. Svou roli zřejmě sehrála také obava z negativního mediálního ohlasu, pokud by EK schválila projekt, který je napadán nevládními organizacemi. Předložený komplexní materiál však Evropskou komisi nakonec  přesvědčil.

„Vzhledem ke značnému úsilí, které schválení projektu „Silnice I/38 Moravské Budějovice – obchvat“ předcházelo, vnímáme tuto událost jako klíčovou pro budoucí hladké a rychlé schválení všech dalších 15 velkých silničních staveb. Věříme, že nyní z hlediska problematiky životního prostředí již nic nebrání ve schválení zbývajících projektů, které tvoří významnou část české silniční sítě“, uvedl ředitel odboru fondů EU Marek Pastucha.