MotorInfo

Řidiči pozor na změny od 1. srpna

31.7.2011 15:35
Řidiči pozor na změny od 1. srpna

Koncem května letošního roku vešla v platnost novela zákona o silničním provozu.

Ta přináší několik podstatných novinek, kterými se musí účastníci silničního provozu řídit. Změny, které jsou účinné především od počátku srpna, a na které také upozorňuje Ministerstvo dopravy ČR, vám přinášíme níže.

Definice zákona NESMĚT OMEZIT a KOLONA VOZIDEL

Zákon nově upravuje tyto pojmy. V aktualizovaném pojetí znamená NESMĚT OHROZIT skutečnost, že účastník silničního provozu si musí počínat tak, aby jinému účastníkovi na komunikacích nijak nepřekážel.

KOLONOU VOZIDEL se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého je zřejmé, že nelze bezpečně předjíždět jednotlivá vozidla, ani se bezpečně zařadit.

Motorkáři bez výstražných vest

Novela upřesňuje použití retroreflexních materiálů řidičem, pokud se nachází ve vozovce mimo vozidlo. Řidiči motocyklu, motopedu a nemotorových vozidel ji v povinné výbavě mít nemusí.

Přednost chodců

Řidiči všech vozidel vyjma tramvají nesmí omezit či ohrozit chodce přecházející komunikaci
na vyznačeném místě. V takovém případě musí řidič zastavit vozidlo před přechodem. V žádném případě to však neznamená absolutní přednost chodců!!! (Pozn.: jedná se pouze o úpravu současného znění § 5, odst. 1, písm. h; to znamená, že z kategorie „povinností řidiče“ toto přechází do kategorie „řidič nesmí“).

Technická  kontrola vozidel

Řidič bude muset v případě nařízení policistou zajet k provedení technické kontroly do nejbližší STK. Cesta tam a popřípadě zpět nesmí být delší jak 8 kilometrů. Povinností policisty pak bude vydat v takovém případě doklad o výsledku kontroly. Pokud se zjistí při kontrole závada, bude nově povinností řidiče uhradit náklady na provedení kontroly technického stavu.

Zákaz předjíždění i na přejezdech pro cyklisty

V současné době je zakázáno předjíždět na přechodech pro chodce či v blízkosti před nimi. Od 1. srpna tato povinnost platí i pro přejezdy pro cyklisty. Také nebudou smět na těchto přejezdech zastavit a stát a ve vzdálenostech kratší než 5 metrů (stejné jako u přechodů pro chodce).

Vedle žlutého chodce i žlutý cyklista

Všichni znají světelný signál pro řidiče v podobě žlutého světla ve tvaru chodce, který upozorňuje na skutečnost, že při odbočení křižují směr chůze přecházejících chodců. Nově přibude i světelný žlutý signál ve tvaru cyklisty, popřípadě se mohou objevit i kombinace chodce a cyklisty.

Nesjízdné  komunikace

V případě, že komunikace nebude sjízdná, tj. technický stav nedovolí další bezpečnou jízdu vozidel, bude police oprávněná zakázat jízdu dalších vozidel nebo vjezd na takovou vozovku, a to až do odstranění závady.

Stop hazardnímu závodění na silnicích

Novela též výslovně zakazuje používat vozidla na dálnicích, silnicích a místních komunikacích
ke sportovním a charakterově podobným účelům, jestliže by měla být ohrožena bezpečnost silničního provozu. Pokud bude takovému vozidlu zabráněno v další jízdě, může ho police zadržet až na 48 hodin. Toto neplatí v případě, kdy vydá místně příslušný úřad povolení k takové akci v souladu se zákony.

Parkovací  průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Dříve byl tento průkaz znám pod označením  „O1“. Nově se však připojujeme k evropskému vzoru. Majitelé těchto průkazů pak budou moci parkovat na vyhrazených místech pro ně určené v zóně EU. Dosud náš národní průkaz nebyl v souladu s evropským právem, proto ho v zahraničí neuznávali.

Měření  rychlosti vozidel obecní policií

Dosud museli městští strážnici měřit rychlost vozidel jen na úsecích vozovek, které byly řádně  označeny dopravní značkou. Tato povinnost odpadá. I nadále však platí, že mohou měřit rychlost jen tam, kde jim to státní policie výslovně určí.

Dopravně  psychologické vyšetření

Toto vyšetření není úplnou novinkou, dosud se mu museli podrobovat žadatelé o „profesionální řidičák“. Zcela nově však jím budou muset projít i řidiči, kteří se vybodujou a budou po roce žádat o vrácení řidičského oprávnění. Vyšetření budou moci provozovat jen osoby, kterým ministerstvo dopravy udělí akreditaci.

Alkohol za volantem

Zde dochází k určení hranice, od které je možno udělit „trestné“ body pro řidiče, pakliže požili alkohol či jinou návykovou látku – 0,3 promile. V žádném případě nelze hovořit o prolomení limitu alkoholu za volantem. I nadále platí nulová tolerance! Jen do zmíněné hranice hrozí řidiči sankce dle zákona (pokuta + zákaz řízení), nad hranici i připsání bodů.

_______________________________________________________________________

Výměna dosavadních řidičských průkazů (platnost od 25. května 2011)

V současné době probíhá 3. etapa výměny řidičských průkazů. Ta měla probíhat 
až do roku 2013. I vzhledem ke zkušenostem, kdy řidiči vzali předchozí výměnu velmi vlažně a tvořili se tak ke konci 2. etapy (tj. do prosince 2010) dlouhé fronty, rozhodlo se zákonem o rozdělení poslední etapy na dvě vlny. Řidiči, kterým byl vydán průkaz mezi 1. lednem 2001 a 31. prosincem 2002, musejí doklad vyměnit nejpozději do konce roku 2012. Naopak nejpozději do konce roku 2013 musí doklad vyměnit řidiči, kterým byl průkaz vydán mezi 1. lednem 2003 až 30. dubnem 2004.

Zimní  pneumatiky (platnost od 1. listopadu 2011)

Zavádí se celoplošně a to v období od 1. listopadu do 31. března každého roku. Nicméně povinnost „přezout na zimní“ bude jen v případě, že se na pozemní komunikaci bude nacházet souvislá vrstva ledu, sněhu či námraza, a nebo vzhledem k povětrnostním podmínkám lze takovou souvislou vrstvu předpokládat. Dosud byly povinné zimní pneumatiky pouze na určitých vybraných úsecích.